Sådan bidrager NCC til FN’s verdensmål

Verdens ledere har vedtaget 17 mål og 169 delmål, som har til formål at imødegå de mest presserende sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer inden år 2030. NCC hilser dagsordenen velkommen og kan se, at vi er på rette vej, når vi taler om vores tilbud, men også, at dagsordenens mål kan give os en ide om, hvad der vil blive efterspurgt af os i fremtiden.

Verdens ledere har vedtaget 17 mål og 169 delmål, som har til formål at imødegå de mest presserende sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer inden år 2030. NCC hilser dagsordenen velkommen og kan se, at vi er på rette vej, når vi taler om vores tilbud, men også, at dagsordenens mål kan give os en ide om, hvad der vil blive efterspurgt af os i fremtiden.

Et centralt spørgsmål for Nordens kommuner og myndigheder er i dag arbejdet med verdensmålene. For NCC betyder det, at vi nu skal forvandle globale behov og ambitioner til konkrete forretningsløsninger på de lokaliteter, hvor vi har aktiviteter. Ifølge en undersøgelse har næsten 40 % af Sveriges kommuner en formuleret strategi for deres arbejde med 2030-dagsordenen – et tal, der stiger hvert år, og som har indflydelse på, hvad der skal bygges. Lad os tage et par eksempler på, hvordan NCC kan hjælpe kommuner og andre kunder med at arbejde hen imod verdensmålene.

Sundhed og trivsel

FN’s mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Eksempel på delmål (13.9): Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening og kontaminering, væsentligt reduceres.

NCC stræber efter at anvende produkter og materialer i sine byggerier, som fremmer et giftfrit og godt bebygget miljø ved hjælp af branchens fagligt dygtigste partnere. Vi benytter os blandt andet af Byggvarubedömningen og værktøjet BASTA til udvælgelse af produkter samt en miljøvurdering af de materialer, som indbygges i og anvendes i bygninger og anlæg. Vores miljøtilpassede ukrudtsbekæmpelse, NCC Spuma, er en af få giftfrie løsninger til bekæmpelse af uønsket vegetation, og NCC SnowClean er et helt nyt klimasmart anlæg, som renser og smelter sne, hvilket mindsker forureningen i byer, hvor man ellers plejer at dumpe sneen i f.eks. søer og på marker.

Bæredygtig energi for alle

FN’s mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Eksempel på delmål (17.3): Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

NCC tilbyder allerede i dag muligheder for at energieffektivisere Norden og bygger infrastruktur og bygninger på en klimasmart måde. Vi bygger blandt andet vind- og vandkraftværker samt bygninger, som producerer mere energi, end de bruger (såkaldte plusenergihuse). I vores egen virksomhed køber vi kun strøm fra vedvarende energikilder, og vi arbejder hen imod at energieffektivisere alt fra maskiner til asfaltværker, så vi kan opnå vores mål om at have reduceret kuldioxidudslippet med 50 % fra år 2015 til 2020. I 2017 var vi næsten nået halvvejs med 19 %. Vidste du forresten, at vi også udvikler elveje?

Bæredygtige byer og samfund

FN’s mål 11: Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Eksempel på delmål (111.1): Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelig pris og grundlæggende tjenesteydelser samt sanering af slumkvarterer.

NCC tilbyder f.eks. helhedskonceptet Bæredygtig renovering, som er udviklet med henblik på sanering af eksisterende boligmasse, hvor livskvalitet, økonomi og miljø går hånd i hånd. Målet med Bæredygtig renovering er en fornuftig og omkostningseffektiv renoveringsløsning, som både ejendomsejere og beboere har råd til, og som er mulig at gennemføre. En løbende dialog med beboerne er nøglen til lokalt engagement og et vellykket projekt – noget, der er muligt gennem vores samarbejdsform NCC Partnering.

Ansvarligt forbrug og produktion

FN’s mål 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Eksempel på delmål (112.5): Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

NCC arbejder på at have et livscyklusperspektiv i alle virksomhedens projekter. Dette gør det muligt at planlægge med henblik på ressourceeffektivitet og genvinding. Vi er stærkt fokuserede på at arbejde hen imod målet om at genanvende eller genvinde 70 % af alt affald, som genereres indtil år 2020, fra et niveau på 50 % i 2016. Asfalt er 100 % genvindeligt, og sammen med løsninger som Loop Rocks bidrager det til, at hele branchen bevæger sig hen imod et mere cirkulært samfund.

Klimaindsats

FN’s mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Eksempel på delmål (113.1): Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

NCC Sverige bakker op om det svenske mål om en fossilfri byggebranche og et klimaneutralt Sverige i år 2045, hvilket er et unikt initiativ, der involverer en lang række aktører i hele værdikæden. Vi leverer også løsninger, der kan imødegå klimaforandringerne, såsom jordbelægning, der lader vandet passere igennem ved skybrud. Også NCC’s landskabsarkitekter er eksperter inden for klimatilpasning i form af vegetation og vegetationsløsninger, som absorberer væde, og som skygger i stærk varme.

Livet på land

FN’s mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Eksempel på delmål (115.5): Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

NCC tilbyder mange forskellige løsninger, som gør byer, grusgrave og levemiljøer mere grønne. Eksempler herpå er tage, der giver biologisk mangfoldighed, jordrensning, huse med køkkenhaver, restaurering af grusgrave og økosystemtjenester.

Er du interesseret i disse eller andre bæredygtige løsninger, som NCC tilbyder? Du er meget velkommen til at kontakte os!

//Christina Lindbäck, leder for bæredygtighed i NCC

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.