Grusgrave – hot-spots for truede dyr og planter

Nogle mennesker betragter måske vores grusgrave som skampletter i landskabet. Men ud over at være en forudsætning for, at vi kan opføre byggerier og anlægge veje, kan grusgravenes foranderlige og næringsfattige naturmiljø også give os de bedste forudsætninger for at fremme biodiversiteten, som er under hårdt pres.

Den vilde natur er efterhånden en mangelvare i det danske landskab. Et stort antal plante- og dyrearter er stærkt truede, fordi deres levesteder bliver fortrængt af bl.a. opdyrkede arealer. I grusgravene derimod er der et stort potentiale for at skabe et attraktivt miljø, som kan virke som små oaser for de truede arter.

Modsat manges forventning, arbejder råstofbranchen nemlig efter devisen om, at det vi tager fra naturen, skal leveres tilbage i plus. Det betyder blandt andet, at når grusgraven er færdigudgravet og de sidste lastbiler har forladt grusgraven, sker der en efterbehandling af området. Et arbejde, som ikke alene resulterer i landskabelige værdier, der kan danne rammen for aktive fritidsområder, men som tilmed bidrager til, at et rigt dyre- og planteliv kan ”slå sig ned” og bruge den gamle grusgrav som levested.

Pederseje Grusgrav på Nordfalster et godt eksempel på, hvordan en grusgrav kan gøre gavn længe efter, at de sidste råstoffer er gravet op. Her har NCC sammen med Guldborgsund Kommune og biolog Peter Henriksen, Limno Consult, arbejdet med at fremme biodiversiteten i området siden 2003. I dag – 18 år efter – er den biologiske mangfoldighed i området øget markant.

NCC har blandt andet sørget for at efterlade næringsfattige arealer uden muld, så både planter, svampe og insekter kan trives og dermed skabe fødegrundlag for mange dyrearter. Dertil er efterladt store bunker af større sten for at tiltrække krybdyr og padder, og vi har bevaret stejle skråninger og skabt vandflader med forskellige dybder for at tiltrække fugle, fisk og padder. Resultaterne er overvældende. Søerne indeholder mange spændende vandplanter og padder, og grusgraven er blevet hjemsted for flere interessante fugle som et stort antal ænder, rovfugle, vadefugle, havørnen, natuglen, tårnfalken, digesvaler, lille præstekrave og mange flere.

Naturen i den aktive grusgrav

Hvad mange heller ikke ved er, at en grusgrav også kan sprudle af liv, mens der stadig graves efter råstoffer. I NCC er det ligefrem et miljømæssigt mål at øge et varieret biologisk liv – både mens der graves grus, og når vi leverer områderne tilbage til naturen.

Naturen kan nemlig rent faktisk stortrives lige op ad en grusgrav med daglig produktion og store maskiner. For eksempel har den sjældne hasselmus – som er en af Danmarks mest truede pattedyr – bosat sig i Sellebjerg Grusgrav på Fyn. NCC har derfor sammen med Hvidkilde Gods sat et større arbejde i gang for at sikre de bedste forhold for den lille syvsover.

Et andet eksempel er Munke Bjergby Grusgrav i Midtsjælland. Her har strandtudsen – en af Danmarks mest sjældne padder – slået sig ned, og vi har derfor, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, etableret ynglevandhuller for at sikre strandtudsens overlevelse i området.

Udvinding af råstoffer er altså meget mere end store maskiner og gravearbejde. Det sker også med omsorg for naturen. Og det store arbejde, der ligger bag, medvirker til at skabe hot-spots for truede dyr og planter, der ikke kan finde levevilkår andre steder.

Læs mere om vores arbejde med at fremme den biologiske mangfoldighed: https://www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/biodiversitet/

 

Artikler om biodiversitet i grusgrave

 

NCC Kielo – Nordisk koncept for biodiversitet

I NCC har vi et mål at fremme et varieret biologisk liv i grusgravene – både mens de er i brug og efterfølgende. Derfor introducerede vi i 2012 en ny metode – NCC Kielo – til at øge den biologiske mangfoldighed i vores grusgrave og stenbrud i alle fire nordiske lande.

Kielo er forkortelsen af det finske ”KIviaineksen Elävä LuontO”, som betyder den ”levende natur af sten”. For at blive en NCC Kielo-lokation er der en række kriterier, der skal opfyldes, herunder en undersøgelse af naturtyper for at kortlægge karakteristiske arter i området, opsætning af mål for området og en grundig planlægning af aktiviteter, der kan medvirke til at skabe de ønskede betingelser for biodiversitet.

Vi har i alt 11 grusgrave og stenbrud i norden, som er klassificeret som Kielo-lokationer.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.