Bygbarhed er omdrejningspunktet for vores arbejde

Når man hver dag arbejder med planlægning og projektering af byggeri, så kan man ikke lade være med at gøre sig nogle tanker om, hvordan jeg mener, at vi som entreprenører kan skabe værdi på vores byggeprojekter – både for vores bygherrer og for NCC

Jeg synes, at vi får de bedste byggeprojekter og samtidig det bedste samarbejde, hvis alle byggeriets parter sidder med ved bordet fra begyndelsen, når byggeprojektet skal skabes og planlægges.

Det er fantastisk at opleve den kreativitet og det engagement der opstår, når bygherre og alle kompetencer samles omkring projektet fra starten. I dette samarbejde skabes gennemtænkt byggeri, som er et produkt af alle deltagernes input.

I min afdeling – ProjektDesign Vest – vil vi gerne involveres tidligt, så vi i fællesskab med bygherre og de rådgivende arkitekter og ingeniører kan skabe smukke og funktionelle bygninger, som både lever op til bygherrens og omverdenens krav, og som samtidig kan bygges til den planlagte tid og pris.

Undgår dårlig stemning med tidlig involvering

Jeg har et par gange oplevet, at vi er kommet skidt fra start, når vi bliver inviteret sent i et samarbejde om et nyt byggeprojekt. Når vi først bliver involveret i projektet efter at en bygherre og en arkitekt har arbejdet alene med et nyt byggeprojekt frem til et færdigtegnet projektforslag, så er mange ting fastlagt. Hvis vi så kommer med ændringsforslag til projektet, som gør huset mere optimalt at bygge eller som reelt er nødvendige for at kunne bygge huset, så er der grobund for konflikt.

Lad mig give tænkt eksempel. Når vi bliver involveret sent sammen med en rådgivende ingeniør og skal afgive tilbud på et byggeri alene ud fra arkitektens tegninger, så opdager vi måske, at der mangler bærende vægge i bygningen, eller at teknikrum og teknikskakte er for små og uhensigtsmæssigt placeret.

Når vi meddeler dette til bygherren og arkitekten, så skaber det med stor sandsynlighed dårlig stemning, fordi bygherren er glad for sin nye bygning og den arkitektur og indretning, som arkitekten har skabt. Nu spolerer vi så glæden ved at komme med ændringer til byggeriet. Bygherren og arkitekten skal så lave byggeprojektet om, hvilket koster både tid og penge. Sådanne situationer kan vi undgå, hvis alle parter involveres fra start.

Vi bringer alle NCC’s kompetencer i spil

Konkret vil vi gerne skabe værdi for vores bygherrer ved at byde ind med entreprenørens viden om og erfaringer med bygbarhed, tid og økonomi. I ProjektDesign er vi involveret i rigtig mange af NCC’s byggeprojekter, hvor vi opdaterer vores viden og høster erfaringer.

Mange kompetencer har vi selv i ProjektDesign, som har medarbejdere med speciale i almen projekteringsledelse, projekteringsledelse og indkøb af teknikfag samt bæredygtighed og commissioning. Andre kompetencer henter vi hos vores kolleger i produktionen, kalkulation, kompetencecentre, mv.

Vi sørger for at bringe alle NCC’s kompetencer i spil, så bygherren får gavn af hele NCC’s vidensbank.

Bygbarhed er et nøgleord

Vores kompetencer i ProjektDesign centrerer sig om at få skabt bygbare projekter gennem projekteringen.

Bygbarhed er et nøgleord og handler om flere ting. For at gøre det lidt konkret, så kunne vi f.eks. betragte en søjle-bjælke samlingsdetalje. Samlingen skal i praksis kunne udføres af håndværkere på byggepladsen på en sikker måde for at være bygbar.

Arbejdsmiljøet skal være tilgodeset, og løsningen skal passe sammen med de tilgrænsende lofter, vægge og installationer. Endelig skal samlingen udføres i en kvalitet, som lever op til vores kontrakt med bygherre. Det betyder, at hvis vi er blevet bedt om at lave runde søjler i lakeret træ, så skal vi ikke projektere og udføre firkantede søjler i hvidmalet beton.

Når vi skaber bygbare løsninger, så lykkes vi også med at skabe bygbare projekter, som kan bygges til aftalt tid og aftalt pris. Dette gør vi bedst i gode, tætte samarbejder med bygherre og rådgivere – samt hele vores kompetente NCC-bagland.

Om ProjektDesign 

ProjektDesign kompetencer arbejder med byggeprojekter i skitsefasen, projekteringsfaserne, med indkøb og entrering af teknikfagene (el, vvs, ventilation, cts, brandtekniske- og datainstallationer), bæredygtighedsledelse og certificering samt commissioning.

De har også projektopfølgningen ift. projektmaterialet og rådgiverne et godt stykke ind i udførelsesfasen, hvorefter de typisk er mindre involveret indtil aflevering af byggeriet. I afleveringsfasen er projekteringslederne igen involveret i forbindelse med opfølgning og dokumentation af myndighedskrav i byggetilladelsen, så ibrugtagningstilladelse for byggeriet kommer i hus til tiden.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


  • Jens Meier

    27 juni, 2022 08:32

    Hej Thorsten. Jeg er i gang med at skrive min afsluttende opgave som byggekoordinator på KEA. Jeg skriver om arbejdsmiljø og hvordan man bl.a. kan bruge bygbarhed til at sikre det fra start til slut. Jeg tænkte om jeg kan kontakte dig og evt. stille dig nogle spørgsmål til min empiri? Vh Jens